Privacybeleid

 

Deel I biedt algemene informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt en gebruikt alsmede informatie over de rechten die u heeft als betrokkene persoon.

In Deel II vindt u informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens ons.

 

Deel I: Algemene informatie over gegevensbescherming

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke:

profi-con GmbH

Rosa-Luxemburg-Str. 12-14

D-04103 Leipzig (Duitsland)

E-mail:       info@reinraum-akademie.de

Telefoon:    0800 – 73 46 72 86

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Jan Marschner, LL.M.

Advocaat | Functionaris voor gegevensbescherming

Markt 9

04109 Leipzig (Duitsland)

E-mail:       jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de

Telefoon:    +49 (0) 341 – 2618 9373

 

Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie over de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

  • informatie over het browsertype en de gebruikte versie
  • het besturingssysteem van de gebruiker
  • de internetprovider van de gebruiker
  • het IP-adres van de gebruiker
  • datum en tijd van de toegang
  • websites van waar het systeem van de gebruiker onze website bereikt
  • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden bij onze technische dienstverlener, PAPAGEI – digital learning solutions GmbH.  De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 par. 1 lit. f AVG. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van een website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Deze doeleinden vormen ook ons legitiem belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. f AVG.

Het opslaan van de voornoemde gegevens in de logbestanden dient om de werking van onze website te verzekeren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te verzekeren (bijv. detectie van aanvallen).  Deze doeleinden vormen ook ons legitiem belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. f AVG.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn met het oog op het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij gegevens die verzameld worden voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval zodra de desbetreffende sessie beëindigd is. Logbestanden worden gedurende zeven dagen opgeslagen.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker heeft bijgevolg niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

 

Online cursussen boeken

Op onze website bestaat bovendien de mogelijkheid om online cursussen te boeken.

Contractpartners kunnen alleen bedrijven zijn. Daarom moeten op het invoerscherm naast de deelnemersgegevens ook de bedrijfsgegevens worden ingevoerd. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de ingevoerde persoonsgegevens is art. 6 par. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang bestaat in het mogelijk maken van gemakkelijke boekingen.

PAPAGEI – digital learning solutions GmbH is als technische dienstverlener van het platform ook de ontvanger van de gegevens.

De deelnemersgegevens zijn het voorwerp van de facturatie en worden daarom in het kader van de wettelijke bewaartermijnen (§ 257 van het Duitse Wetboek van Koophandel en § 247 van de Duitse Belastingwet) 10 jaar bewaard. De rechtsgrondslag voor het opslaan art. 6 par. 1 lit. c AVG.

Het invoeren van de deelnemersgegevens is noodzakelijk voor het boeken van een online cursus. Zonder het verstrekken van de deelnemersgegevens kan het contract niet worden afgesloten.

 

Registratie

Op de website van het eLearning Centre is het mogelijk zich na aankoop van een eLearning-cursus voor het gebruik van het aanbod te registreren en in te loggen. Daardoor wordt een individuele account aangemaakt, waarvoor een e-mailadres en een wachtwoord nodig zijn. U bent niet verplicht bij de registratie een persoonlijk e-mailadres op te geven.

Als bij de registratie een gepersonaliseerd e-mailadres wordt gebruikt, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6, par. 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang voor het verzamelen van de deelnemersgegevens is dat wij deelnemers een bewijs van hun deelname kunnen geven.

Bij de registratie moet bovendien een toegangscode worden ingevoerd om de online cursus te ontgrendelen.

PAPAGEI – digital learning solutions GmbH is als technische dienstverlener van het platform ook de ontvanger van de gegevens.

De gegevens worden bewaard tot de account gewist wordt.

 

Rechten van de betrokkene

Overeenkomstig art. 15 AVG heeft u het recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Indien onjuiste persoonsgegevens zijn verwerkt, heeft u volgens art. 16 AVG recht op correctie.

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om de gegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, alsook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (art. 17, 18 en 21 AVG). Overeenkomstig art. 20 AVG kunt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid doen gelden voor gegevens die automatisch worden verwerkt op basis van uw toestemming of een contract met u.

Indien u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit voor bescherming van uw keuze (art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG). Dit omvat ook de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit: Sächsischer Datenschutzbeauftragter, https://www.saechsdsb.de

 

Deel II: Informatie over uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21 AVG

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit f AVG (gegevensverwerking op basis van een weging van belangen).  Als u bezwaar maakt, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om direct-marketing uit te voeren. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op dergelijke reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct-marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet bij voorkeur worden gericht aan de contactgegevens die hierboven zijn vermeld onder “Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke”.