Algemene voorwaarden

 

§1 Toepassingsgebied, definities

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: AV) gelden voor alle contracten die via onze onlineshop tussen ons, profi-con GmbH, Rosa-Luxemburg-Str. 12-14, D-04103 Leipzig, e-mail: info@reinraum-akademie.de, telefoon: 0800- 73 46 72 86 en u als onze klant worden gesloten.
 2. De AV zijn van toepassing in de versie die geldt op het moment van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen met de geldigheid ervan.
 3. Klanten kunnen alleen bedrijven zijn, d.w.z. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van het contract handelt in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 4. Wijzigingen van deze AV worden vóór inwerkingtreding via e-mail meegedeeld aan de klant en treden, behoudens uitdrukkelijke vermelding van een latere datum, één maand na deze mededeling in werking. De wijzigingen worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd, tenzij de klant binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk of in tekstvorm per e-mail bezwaar maakt tegen de wijzigingen in de AV. In wijzigingsmededeling stellen we de klant op de hoogte van zijn recht op bezwaar en de daaraan verbonden juridische gevolgen.

 

§2 Afsluiten van het contract

 1. De klant kan online cursussen uit ons aanbod kiezen en deze verzamelen in een zogenaamde winkelwagen door op de knop “TOEVOEGEN AAN DE WAGEN” te drukken. Zodra zijn keuze gemaakt is, gaat hij met de knop “NAAR DE KASSA” naar de pagina waar de bestelgegevens moeten worden ingevoerd. De verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een sterretje. Met de knop “BESTELLING WIJZIGEN” kan de klant zijn bestelling wijzigen. Door op de knop “BESTEL NU” te klikken, komt het contract met ons tot stand. Het contract kan alleen gesloten worden als de klant de contractvoorwaarden met de knop “Door het plaatsen van uw bestelling, verklaart u zich akkoord met onze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid.” geaccepteerd en deze daarmee in zijn contractverklaring opgenomen heeft.
 2. De leverancier stuurt de klant vervolgens via e-mail een automatische ontvangstbevestiging, waarin de order van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met behulp van de functie “Afdrukken”. In deze e-mail zenden wij de tekst van het contract (bestaande uit order, AV en orderbevestiging) op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papierafdruk) naar de klant (contractbevestiging). De tekst van het contract wordt opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

§3 Beschikbaarheid, licenties en dienstverlening

 1. Alle in de onlineshop gespecificeerde cursussen worden na sluiting van het contract en vereffening van de factuur in de omvang van het aantal gekochte licenties en voor de bij de cursus aangegeven duur ter beschikking gesteld en kunnen worden gebruikt door de deelnemers die de klant heeft aangewezen. De toegangsgegevens worden pas na vereffening van de factuur toegezonden.
 2. De klant ontvangt daardoor het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare recht om de leerinhoud voor de respectieve duur van de online cursus te gebruiken d.m.v. een remote-toegang tot het leerplatform. De leerinhoud staat alleen voor eigen gebruik ter beschikking gedurende de looptijd van de cursus.
 3. De beschikbaarheid van het leerplatform bedraagt gemiddeld 99,95 % per jaar, op basis van vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week. Uitgesloten van de beschikbaarheid zijn uitvaltijden wegens onderhoud, alsmede tijden gedurende dewelke het platform niet bereikbaar is ten gevolge van technische of andere problemen waarop wij geen invloed hebben (bijv. overmacht, schuld van derden, enz.).
 4. Type en omvang van de contractuele prestaties kunnen worden beïnvloed door wettelijke voorschriften en besluiten van overheidsinstanties (bijv. rechtbanken). Met het oog op de uitvoering van dergelijke voorschriften of officiële besluiten, hebben wij het recht de contractuele prestaties dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Wij hebben bovendien het recht wijzigingen aan te brengen aan de contractuele prestaties, die
  1. onbeduidend zijn;
  2. gebruikelijk zijn; of
  3. in overeenstemming zijn met de technische ontwikkeling in de branche, voorzover dit redelijk is voor de klant.

Wij stellen de klant tijdig op de hoogte van wijzigingen van de contractuele prestaties in overeenstemming met § 5 lid 4 lit. c van de AV.

6. Wij behouden ons het recht voor om noodzakelijke inhoudelijke en methodologische        aanpassingen resp. veranderingen aan de online cursus door te voeren, voor zover deze het thema en het algemene karakter van de desbetreffende online cursus niet wezenlijk veranderen.

7. Wij mogen de contractuele prestaties ook geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren.

 

§4 Prijzen en betalingsmodaliteiten

 1. Alle prijzen zijn onderworpen aan de geldende wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.
 2. De koopprijs dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden bepaald.
 3. De verplichting van de klant tot betaling van vertragingsrente sluit niet uit dat de aanbieder verdere schadevergoeding wegens laattijdige betaling vordert.

 

§5 Medewerkingsplicht van de klant

 1. De klant is verplicht zich vóór het sluiten van het contract te informeren over de technische vereisten voor de toegang tot de desbetreffende online cursussen en een apparaat met luidspreker/hoofdtelefoon en internettoegang te gebruiken.
 2. De klant mag de toegangsgegevens niet doorgeven aan derden en/of dulden resp. begunstigen dat derden daarvan kennis nemen.

 

§6 Aansprakelijkheid

 1. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadeclaims van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede aansprakelijkheid voor andere schade op basis van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de naleving noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.
 2. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor typische, voorzienbare schade als deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de klant gebaseerd zijn op letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
 3. De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van profi-con GmbH, indien claims direct tegen hen worden gericht.
 4. De uit de leden 1 en 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit en uitvoering hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor zover wij met de klant een overeenkomst hebben bereikt over de kwaliteit en uitvoering van de zaak. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid worden daardoor niet aangetast.

 

§7 Slotbepalingen

 1. De contracten tussen ons en de klant zijn onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van uniform internationaal recht.
 2. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en ons is Leipzig.
 3. Zelfs indien afzonderlijke punten van het contact juridisch ongeldig zijn, blijven de overige delen van het contract bindend. Ongeldige punten worden vervangen door de wettelijke voorschriften, indien deze bestaan. Indien dit echter voor één van de contractpartijen een onredelijk nadeel vormt, dan wordt het contract in zijn geheel ongeldig.